STUDENTS TRAINING – FUTURE TEACHERS OF EARLY SCHOOL EDUCATION FOR WORK IN CULTURALLY DIVERSIFIED ENVIRONMENT

Authors

  • Ewa Ogrodzka-Mazur

DOI:

https://doi.org/10.28925/2518-7635.2017.2.16

Keywords:

students – future teachers, early school education, multicultural environment, multi- and intercultural education.

Abstract

Referring to theoretical assumptions of pedagogy and intercultural education, the discussion was undertaken on their implementation by students – future teachers working with I-III class children in Cieszyn Silesia. The following issues were focused on: (1) the occurrence and role of elements of intercultural education in teaching children, (2) the range of teaching contents, (3) the implemented programmes and those in the process of preparation. The analysis was also carried out of teachers’ expert preparation and their professional training and improvement concerning the implementation of intercultural education.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Berger, P., & Luckmann, T. (1983). Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa, Polska: PIW.

Bruner, J. S. (2006). Kultura edukacji. Kraków, Polska: Universitas.

Bruner, J. S. (1996). The culture of education. Cambridge, UK: London Harward University Press.

Czykwin, E., & Misiejuk, D. (2002). Dwujęzyczność i dwukulturowość w perspektywie psychopedago-gicznej. Białystok, Polska: Wydawnictwo Uniwersyteckie «Trans Humana».

Dahlberg, G., Moss, P., & Pence, A. (2001). Quality in early childhood education. Postmoderne perspectives. London, UK: Routledge Falmer, Taylor&Francis Inc.

Delors, J. (1998). Edukacja: jest w niej ukryty skarb. Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku. Warszawa, Polska: SOP.

Denoux, P. (1995). La recherche interculturelle en France. W: M. Abdallah-Pretceille, A. Thomas (Eds.): Relations et apprentissages interculturels. Paris, France.

Erikson, E. H. (2000). Dzieciństwo i społeczeństwo. Poznań, Polska: Dom Wydawniczy «Rebis».

Gajdzica, A. (2013). Portret zbiorowy nauczycieli aktywnych – między zaangażowaniem a oporem wobec zmian. Cieszyn – Toruń, Polska: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Grzybowski, P. P. (2007). Edukacja europejska – od wielokulturowości ku międzykulturowości. Kraków, Polska: Oficyna Wydawnicza «Impuls».

Hanisz, J. (1999). Program wczesnoszkolnej zintegrowanej edukacji XXI wieku. Klasy 1-3. Warszawa, Polska: WsiP.

Jagoszewska, J. (1995). Jednostka ludzka i jej relacje do kultury w psychologii humanistycznej. In: S. Pietraszko (Ed.): Kultura a jednostka ludzka. Prace Kulturoznawcze V. Wrocław, Polska: UW.

Jakowicka, M. (2000). Integracja jako jedna z głównych idei jakościowego aspektu edukacji na XXI wiek. In: G. Miłkowska-Olejniczak, K. Uździcki (Eds): Pedagogika wobec przemian i reform oświatowych. Zielona Góra, Polska: WSP.

Jakowicka, M. (1994). Kształcenie dla rozwoju – zmiana i nowe obszary w badaniach edukacyjnych i działalności praktycznej. In: S. Palka (Ed.): Teoretyczne odniesienia i praktyczne rozwiązania w pedagogice wczesnoszkolnej. Katowice, Polska: «Śląsk».

Kamińska, K. (2007). Nauczyciel wychowania przedszkolnego wobec wielokulturowości. Łódź, Polska: UŁ.

Karwowska-Struczyk, M. (2007). Dziecko i konteksty jego rozwoju. Warszawa, Polska: IBE.

Klus-Stańska, D. (2002). Konstruowanie wiedzy w szkole. Olsztyn, Polska: UWM.

Kozielecki, J. (1997). Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa, Polska: Wydawnictwo Akademickie «Żak».

Lewowicki, T., Ogrodzka-Mazur, E., & Szczurek-Boruta, A. (Eds.) (2008). Praca nauczyciela w warunkach wielokulturowości – studia i doświadczenia z pogranicza polsko-czeskiego. Cieszyn – Warszawa – Toruń, Polska: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Wydawnictwo Adam Marszałek.

Lewowicki, T. (2004). Kultura, wartości i edukacja – o humanistycznej synergii i racjonalnym optymizmie. In: D. Kubinowski (Ed.): Kultura – Wartości – Kształcenie. Toruń, Polska: Adam Marszałek.

Lewowicki, T. (2000). Światowe tendencje a stan i perspektywy edukacji wczesnoszkolnej w Polsce. In: W. Puślecki (Ed.): Kształcenie wczesnoszkolne na przełomie tysiącleci. Warszawa: PAN KNP.

Łaciak, B. (red.). (2011). Nowe społeczne wymiary dzieciństwa. Warszawa, Polska: Wydawnictwo Akademickie «Żak».

Lewowicki, T. (2015). Intercultural education – from assimilation to integration and multidimensional identity. In: H. Kyuchukov, T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur (Eds.): Intercultural education – concepts, practice, problems. Munich, Polska: LINCOM Academic Publishers.

Małkiewicz, E. (2002). Motywy poznawania świata i uczenia się w kontekście podstawowych potrzeb dziecka. In: M. Kochan-Wójcik, A. Krajna, Z. Kuklińska, E. Małkiewicz (Eds): Edukacja elementarna a diagnoza pedagogiczna. Warszawa, Polska: CODN.

Modrzewski, J. (2000). Aktualność społecznej kwestii dzieciństwa. In: G. Miłkowska-Olejniczak, K. Uździcki (Eds): Pedagogika wobec przemian i reform oświatowych. Zielona Góra, Polska: WSP.

Nikitorowicz, J. (1999). Projektowanie edukacji międzykulturowej w perspektywie demokratyzacji i integracji europejskiej. In: J. Nikitorowicz, M. Sobecki (Eds): Edukacja międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym. Białystok, Polska: Wydawnictwo Uniwersyteckie “Trans Humana”.

Nikitorowicz, J. (2003). Wartości etnosu jako podstawa kształtowania tożsamości wielokulturowej, podłoże konfliktów kulturowych i cel edukacji międzykulturowej. In: T. Lewowicki, E. Ogrodzka-Mazur, A. Gajdzica (Eds): Świat wartości i edukacja międzykulturowa. Cieszyn – Warszawa, Polska: UŚ – Filia w Cieszynie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie.

Nikitorowicz, J. (2008). Edukacja regionalna i międzykulturowa. Warszawa, Polska: WaiP.

Ogrodzka-Mazur, E. (2007). Kompetencja aksjologiczna dzieci w młodszym wieku szkolnym. Studium porównawcze środowis zróżnicowanych kulturowo. Katowice, Polska: UŚ.

Ogrodzka-Mazur, E. (2016). The specificity of educating young learners in the culturally diversified environment. In: E. Ogrodzka-Mazur, B. Grabowska, A. Szafrańska-Gajdzica, Ł. Kwadrans. Education of children and youth in culturally diverse environments: experiences –problems – prospects. Munich, Polska: LINCOM Academic Publishers.

Ogrodzka-Mazur, E., & Gajdzica, A. (2015). New professionalism’ of the teacher and education towards interculturalism. International Journal of Continuing Engineering Education and Lifelong Learning. Vol. 25. № 4.

Olbrycht, K. (2000). Rola edukacji kulturalnej w budowaniu tożsamości kulturowej. In: T. Szkołut (Ed.): Sztuka i edukacja kulturalna w czasie przemian. Lublin, Polska: UMCS.

Pietrzak, H. (2000). Następstwa i efekty stereotypowego postrzegania człowieka i świata społecznego. Rzeszów, Polska: WSP.

Reykowski, J. (1990). Rozwój moralny jako zjawisko wielowymiarowe. In: J. Reykowski, N. Eisenberg, E. Staub (Eds): Indywidualne i społeczne wyznaczniki wartościowania. Wrocław, Polska: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Szczurek-Boruta, A. O (2014). Przygotowaniu nauczycieli do pracy w warunkach wielokulturowości: konteksty, opinie studentów, propozycje. Toruń – Katowice, Polska: Wydawnictwo Adam Marszałek, UŚ.

Tyszkowa, M. (1993). Ekologiczne uwarunkowania rozwoju psychicznego jednostki: propozycja interpretacji poznawczej. Kwartalnik Polskiej Psychologii Rozwojowej. Vol. 1. № 2.

Tyszkowa, M. (1988). Rozwój psychiczny jednostki jako proces strukturacji i restrukturacji doświadczenia. In: M. Tyszkowa (Ed.): Rozwój psychiczny człowieka w ciągu życia. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne. Warszawa, Polska: PWN.

Weigl, B. (1999). Stereotypy i uprzedzenia etniczne u dzieci i młodzieży. Studium empiryczne. Warszawa, Polska: IP PAN.

Wojnar, I. (1996). Aktualne problemy edukacji i kultury w Polsce i na świecie. In: I. Wojnar, J. Kubin (Eds): Edukacja wobec wyzwań XXI wieku. Warszawa, Polska: Komitet Prognoz «Polska w XXI wieku» przy Prezydium PAN.

Downloads


Abstract views: 331

Published

2018-01-17

How to Cite

Ogrodzka-Mazur, E. (2018). STUDENTS TRAINING – FUTURE TEACHERS OF EARLY SCHOOL EDUCATION FOR WORK IN CULTURALLY DIVERSIFIED ENVIRONMENT. The Modern Higher Education Review, (2). https://doi.org/10.28925/2518-7635.2017.2.16

Issue

Section

SOCIAL AND CULTURAL ASPECTS OF HIGHER EDUCATION